خدمات

– تامین و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان ثابت
– تامین و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان سیار
– تامین کاغذ مورد نیاز دستگاه های کارتخوان
– تامین انواع کارت الکترونیک
– طراحی و ایجاد باشگاه مشتریان