پذیرندگان

پذیرندگان محترم:

در صورت تمایل به استفاده از خدمات پرداخت الکترونیکی نیکا، فرم زیر را تکمیل نموده و پس از تایید، مدارک خواسته شده را ارسال نماید.

مدارک مورد نیاز